تا حالا تصور می شد قطری ها از شیخ سلمان بحرینی مقابل سعودی ها حمایت می کنند اما حالا خودشان برای تصاحب صندلی ریاست دروخیز کرده اند. اکنون مشخص نیست فدراسیون ایران که به قطری ها نزدیک است در این انتخابات طرف کدام مقام را خواهد گرفت؟ البته اگر فدراسیون ایران قبل از انتخابات آتی تعلیق نشود و رییسش حق رای داشته باشد!

آخرین اخبار ورزشی