مشخص نیست مالکان خصوصی به چه دلیلی با ادعاهای فراوان وارد چرخه فوتبال ایران می شوند و پس از مدتی بهانه عدم حمایت دستگاه های دولتی و مقامات شهری و استانی را می گیرند و از پرداخت مطالبات بازیکنان و هزینه های تیمداری سرباز می زنند.

آخرین اخبار ورزشی