19 قلم داروی بیماران هموفیلی تحت پوشش بیمه سلامت

معاون سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اکنون تعداد 19 قلم دارو در بسته خدمتی دارویی بیماران هموفیلی بصورت رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت است.

آخرین اخبار گیشه