ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها هزینه قابل قبول مالیاتی نیست

بر اساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ذخیره مطالباتی که وصول آنها مشکوک است، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود مگر آنکه سه شرط را داشته باشد.

آخرین اخبار گیشه