تاکید بر ضرورت بررسی وضعیت کنتور برق قبل از نقل و انتقال ملک

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با انتشار پوستری ،بر ضرورت بررسی وضعیت کنتور برق، قبل از نقل و انتقال ملک،تاکید کرد.

آخرین اخبار گیشه