مهدی پور دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شد

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، شورای مرکزی و هیأت عالی نظارت جدید خود را شناخت.

آخرین اخبار گیشه