برای هر دانشجوی خوابگاهی ماهی ۱.۵ میلیون تومان در ماه هزینه می‌کنیم!

بر اساس توافقی که با دانشجویان و نمایندگان آنان صورت گرفته بود، بنا شد که دانشجویان خوابگاه‌های مذکور ظرف مدت یک هفته نسبت به تخلیه خوابگاه‌های قبلی و اسکان در خوابگاه‌های جدید که حتی از امکانات بیشتری برخوردار هستند، اقدام نمایند که علی رغم فراهم شدن وسیله حمل و نقل، متاسفانه این جابجایی توسط دانشجویان انجام نشد.

آخرین اخبار گیشه