مغزهای کوچک زنگ زده یک کلاژ جذاب از فیلم‌های اکشن

سیدی البته هیچ گاه منکر برداشت از سایر فیلم‌ها نشده و اینکه از در انکار وارد نشده اتفاق خوبی است. این کپی‌کاریِ باکیفیت تا آنجا که انکار شود، قابل پذیرش است و در مقابل، تماشاگر نیز مختار است که اصل فیلم‌ها را تماشا کند یا فیلم ساخته شده توسط سیدی را روی پرده بزرگ ببیند.

آخرین اخبار گیشه