چرا فقط زمان بحران حرف از کمبود امکانات و لزوم آموزش می‌زنیم؟!

عملکرد سازمان مدیریت بحران هم همچون خود این سازمان فقط در مواقع بحران است که زیر ذره بین ناظران قرار می‌گیرد. کمتر نماینده مجلسی است که رییس این سازمان را در راهرو‌های مجلس یا کمیسیون‌های تخصصی دیده باشد، اما در مواقع بحران انتقاد‌های زیادی از عملکرد این سازمان صورت گرفته است.

آخرین اخبار گیشه