ادامه خبرسازی های «رویترز» در مورد حمایت اروپا از ایران در برابر تحریم های آمریکا!

خبرگزاری رویترز در ادامه خبرسازی های ضد ایرانی و در راستای ایجاد کارشکنی در ایجاد مکانیزم های اروپایی ها برای حمایت از ایران در برابر تحریم های ایران نوشته است که تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد مکانیزم پرداخت ها با ایران و دور زدن تحریم های آمریکا در مرز شکست قرار دارد.

آخرین اخبار گیشه