فدراسیون فوتبال در صورتی می‌تواند مشمول نهادهای عمومی غیردولتی شود که درصد مشخص و تعریف شده بودجه آن را دولت تامین کند. در همین راستا وقتی فدراسیون فوتبال نه در هیئت دولت و نه در وزارت ورزش ردیف بودجه ندارد، چطور می‌توانیم فدراسیون فوتبال را نهاد عمومی تلقی کنیم؟

آخرین اخبار گیشه