دکو معتقد است حذف شدن چلسی به دست بارسا برای آنها فاجعه محسوب نمی شود.

آخرین اخبار گیشه