ماریانو که روزگاری برای جوانان رئال بازی می کرده بازگشته. وقتی خودش را گرم می کرد برایش هورا کشیده اند و کف زده اند. او جانانه به نبرد رمی ها رفت، بدون آن که نشانی از تحت فشار قرار گرفتن در او هویدا شود

آخرین اخبار گیشه