ناصر شهنازی به عنوان سرمربی جدید شهرداری ارومیه انتخاب و جانشین جاوید محسن نیا شد.

آخرین اخبار گیشه