دو نارساییِ ارتباطی در نظام تدبیر کشور در ارتباط با نسل نوپای ایران قابل شناسایی است.

آخرین اخبار گیشه