ضمن ابلاغ تذکر کتبی، پرونده این روزنامه به مرجع قضایی ارجاع شد.

آخرین اخبار گیشه