تیتر "اسدی فقط در وین مصونیت دیپلماتیک دارد" نه تنها صحیح نیست، که اصولا با اظهارات بنده مغایرت دارد.

آخرین اخبار گیشه