باز شدن و یا باز نشدن این مرز برای اربعین امسال قطعی نیست.

آخرین اخبار گیشه