بد است که نه برای حفظ حقوق زنانی که نیمی از جامعه را تشکیل داده اند که از ترس تعلیق ورزش ایران توسط نهادهای جهانی ورزش، به زنان اجازه دهیم ساعاتی را در ورزشگاه به تماشای مسابقات بپردازند.

آخرین اخبار گیشه