دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیایی است که دیکتاتوری وحشیانه بر آن حاکم است و برخی از کشورها به دنبال سلطه بر دیگران هستند.

آخرین اخبار گیشه