نباید در مسائل اقتصادی کشور سودجویی، رانت،خیانت‌ و احتکار انجام شود.

آخرین اخبار گیشه