به خبر خوب آری می گویم

مسؤولیت آگاهی بخشی رسانه ها و وظیفه نظارت مردم بر مدیران و کارگزاران نظام به وسیله رسانه ها، نافی توجه ویژه به خبرهای خوب و انعکاس آن در جامعه نیست ، تولید و انتشار اخبار خوب باید به عنوان یک مسؤولیت در نظام رسانه ای باید مورد توجه قرارگیرد.

آخرین اخبار گیشه