غزلسرایی که پناهگاه شاعران بود

آقای مشفق، بسیار شریف و جوانمرد بود. هم در قبل از انقلاب و هم بعد از پیروزی انقلاب ملجاء و پناه خیلی از شاعران بود.

آخرین اخبار گیشه