ثروتمندان، یک‌سوم کل کشور هزینه کردند

رژیم پهلوی با اتکا به درآمد سرشار نفتی بدون توجه به وضعیت مردم به انباشته کردن ثروت‌های بادآورده پرداخت طوری که حتی با گذشت 40 سال از سقوط رژیم و متواری شدن وابستگان آن، هنوز با همان منابع به یغما برده ملت به خوشگذرانی مشغولند.

آخرین اخبار گیشه