نمی بینم اما دستت را می گیرم

نابینا به دنیا آمده باشی،براثر تصادف دچار ضایعه نخاعی هم شده باشی و سمت راست بدنت به سختی دراختیارت باشد. اما خودت را موظف بدانی هزینه های درمانت را تامین کنی؛علاوه برآن به فکر آدم هایی باشی که به کمک تو نیازدارند

آخرین اخبار گیشه