دولت  «ترزا می» در زمینه برگزیت متهم به دروغگویی شد

دولت انگلیس متهم شده است که برای جلب حمایت شماری از نمایندگان حزب کارگر از برگزیت دروغ گفته است.

آخرین اخبار گیشه