برخورد شدید قطار با کامیونی که در ریل گیر افتاده بود

زمان فیلم : 0:43

آخرین اخبار گیشه