بازی پنجم از مرحاه پلی آف در لیگ بسکتبال ان بی ای 18-2017

تا به اینجای کار 3 پیروزی سهم کاوالیرز و 2 پیروزی سهم پیسرز بوده است 

97-02-06

آخرین اخبار گیشه